Dzisiaj

poniedziałek, 27 wrzesień 2021 Damiana i Wincentego

Zmiana rozmiaru tekstu

RSS i mapa serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej

DOK - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

MENU

Menu

ZNIŻKI

Ogólnopolska i Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

"DZIERŻONIOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

 

Możliwość ubiegania się o otrzymanie karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”  mają rodziny wielodzietne, spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Są to: 

 • Rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
 • Rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia; w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • W przypadku rodzin, w których partnerzy pozostają w związku nieformalnym o kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.
 • WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY
 • W celu otrzymania karty przyznającej uprawnienia do oferowanych w ramach Programu ulg i zwolnień dla uprawnionych członków rodziny, przedstawiciel ustawowy (przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku - oświadczenie zawarte jest we wniosku),
  składa wypełniony i podpisany 

 • WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY.

  Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954). Wniosek przyjmuje: Biuro Obsługi Klienta, punkt: Informacja – A, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30,we wtorki do 16.30, w piątki do 15.00). Wnioskodawca korzysta ze wzoru wniosku, który jest do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, Informacja - A (od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, we wtorki w godz. 7:30 – 16:30, w piątki w godz. 7:30 – 15:00 lub ze strony internetowej

  Wymagane dokumenty:

  Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, punkt: Informacja – A.

  Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, w szczególności:

  1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

  3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  8)   w przypadku cudzoziemców – dodatkowo okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

  W przypadku, gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, należy ponownie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 • Szczegółowe informacje dotyczące dzierżoniowskiej i ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” oraz Programu samorządowego „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” można uzyskać pod numerem telefonu 74 645 08 90 lub drogą elektroniczną pod adresem sglogowska@um.dzierzoniow.pl. 
 • WZÓR WNIOSKU (pobierz)

 • "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek obejmujący instytucje publiczne i usługi oferowane przez podmioty prywatne. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla korzystających z oferty  kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

 • Katalog ulg dostępny jest tutaj
 • Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

   

  Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie na stanowisku A. Można to zrobić od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30, we wtorki do godz. 16.30, w piątki do 15.00. Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub tutaj

 • więcej informacji tutaj

 

 

 

Kup bilet on-line